คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ มทร.กรุงเทพ (RMUTK Journal of Liberal Arts) Online ISSN XXXX-XXXX  

วารสารฉบับนี้ครอบคลุมสาขาวิชาของศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน  ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562